E-mail: NOT | tel. NOT 80 44 23


Regulamin Plebiscytu Gospodarczego „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2016”

Pobierz regulamin

I. Postanowienia ogólne

Art.1
Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom,podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego Śląska. Celem wyróżnienia jest uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy poprzez rozwijanie swej działalności w sposób mogący być wzorem solidności, jakości, a także innowacyjności, tworzą nowe miejsca pracy, wykorzystują technologie przyjazne środowisku, eksportują wytwarzane produkty na rynki Europy i inne rynki zagraniczne. Firmy te wzmacniają tożsamość regionalną i przyczynią się do kreowania korzystnego wizerunku regionu.

Art.2
Właścicielem i administratorem tytułu „Sudeckie Kryształy” jest Telewizja Sudecka z siedzibą w Bielawie, która jest jednocześnie organizatorem Plebiscytu, a także organizatorem prac Kapituły przyznającej wyróżnienia.

Art.3
Wyróżnienia „Sudeckie Kryształy 2016” mogą być przyznane firmom, podmiotom gospodarczym lub organizacjom gospodarczym niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, prowadzącym działalność w oparciu o obowiązujący w Polsce porządek prawny i spełniającym warunki niniejszego Statutu.

Art.4
Organami wyróżnienia są:
- Kapituła „Sudeckich Kryształów”

Art.5
Kapituła jest organem uprawnionym do wyboru laureatów, którzy otrzymają statuetkę. Do udziału w pracach Kapituły administrator tytułu zaprasza corocznie, odrębnie dla każdej edycji Plebiscytu, nie mniej niż pięć osób aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym i społecznym regionu, znanych w lokalnych środowiskach gospodarczych i dysponujących wiedzą, pozwalającą na dokonanie rzetelnej oceny kandydatów do uzyskania wyróżnienia. Tryb pracy Kapituły określa regulamin ustanowiony odrębnie.

Art.6
Laureat plebiscytu, któremu Kapituła przyzna wyróżnienie „Sudeckiego Kryształu” otrzymuje:
- statuetkę Sudeckiego Kryształu, która od chwili wręczenia w trakcie okolicznościowej gali jest jego własnością oraz pamiątkowy dyplom;
- prawo do wykorzystywania godła i tytułu „Sudeckiego Kryształu” przy promowaniu swego przedsiębiorstwa i/lub produktu w kampaniach promocyjnych bądź akcjach reklamowych.

 

II. Tryb i procedura kwalifikacji kandydata do otrzymania wyróżnienia.

Art.7
Zgłoszenia mogą dokonać organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa i instytucje zainteresowane własnym udziałem w Plebiscycie lub mogą zgłosić inną jednostkę za jej pisemną zgodą.

Art.8
Uczestniczącym w Plebiscycie kandydatem do otrzymania wyróżnienia może być gmina, organizacja gospodarcza, firma lub instytucja prowadząca działalność i mająca filię lub oddział (niekoniecznie siedzibę firmy) na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego oraz powiatów sąsiadujących z wymienionymi, która jednocześnie:
- wyraziła pisemną zgodę na udział w Plebiscycie,
- przekazała do biura marketingu Telewizji Sudeckiej wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Formularze do pobrania na stronie internetowej www.tvsudecka.pl lub w redakcji w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 a. Formularze można przekazywać osobiście (na przenośnych nośnikach danych – płyty CD, DVD, karty pamięci, pendrive) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: NOT.
-
wniosła opłatę za udział w Plebiscycie (1 kategoria), fakturowaną w kwocie 500 zł netto

na konto administratora tytułu:
Telewizja Sudecka Adam Pachura
Ul. Jana III Sobieskiego 17 a
58-260 Bielawa
Nr konta: 57 1140 2004 0000 3902 4124 3231

Uiszczenie opłaty jest warunkiem przystąpienia do Plebiscytu.

Art.9
Uczestników Plebiscytu spełniających wymogi sformułowane w Art.8 Biuro Organizacyjne rejestruje jako kandydatów do otrzymania wyróżnienia. Wyrażenie zgody na udział w Plebiscycie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatów do:
- dostarczenia organizatorowi Plebiscytu wypełnionego Arkusza Informacyjnego Kandydata, zwanego formularzem – właściwego dla wybranej kategorii w formie elektronicznej (formularz zgłoszeniowy osobny dla każdej kategorii)
- udzielenia na prośbę Kapituły, w określonym terminie, dodatkowej pisemnej informacji bądź uzupełnienia dokumentacji przekazanej organizatorowi Plebiscytu


III. Kategorie i kryteria

Art.10
Wyróżnienie „Sudeckie Kryształy 2016” przyznawane jest w następujących kategoriach:

  1. Najlepsza impreza promująca region.
  2. Najlepsza firma odpowiedzialnego biznesu
  3. Najlepszy produkt turystyczny.
  4. Najlepsze firma rodzinna.
  5. Najlepszy produkt lub usługa.
  6. Osobowość regionu.

Głosowanie w kategorii Osobowość regionu odbędzie się za pomocą systemu SMS. Szczegółowy regulamin głosowania określony przez dostawcę systemu znajduje się w załączniku.

Art.11
1. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji. Postępowanie kwalifikacyjne tworzy się wg zasad ujętych w Regulaminie Kapituły. Posiedzenia Kapituły są niejawne.

2. Protokoły z posiedzeń Kapituły, arkusze ocen kandydatów i inne dokumenty dotyczące prac Kapituły podlegają archiwizacji wg zasad ogólnych.

Art.12
1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, przyznanie tytułów i wręczenie wyróżnień „Sudeckie Kryształy 2016”odbędzie się w trakcie uroczystej gali organizowanej przez Telewizję Sudecką w dniu 4 listopada 2016 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach koło Lądka Zdroju.

2. Na uroczystość wręczenia wyróżnień zapraszani są m.in. wszyscy zarejestrowani Kandydaci uczestniczący w Plebiscycie. Organizator Plebiscytu dysponuje pełną swobodą w wyborze miejsca i sposobu zorganizowania oraz przebiegu uroczystej gali wieńczącej każdą edycję Plebiscytu.

Art.13
Sprawy nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga organizator Plebiscytu. 

Patroni plebiscytu

  •  

  • Powiat K??odzki

Aktualności

Sudeckie Kryształy 2017

SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017 PRZYZNANE

 

W piątek 10 listopada w Zamku na Skale w...

WYNIKI POSIEDZENIA KAPITUŁY KONKURSOWEJ
PLEBISCYT GOSPODARCZY  "SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017"

"NAJLEPSZA FIRMA ODPOWIEDZIALNEGO...

PLEBISCYT GOSPODARCZY „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017”

PLEBISCYT GOSPODARCZY „SUDECKIE KRYSZTAŁY 2017”

   Już po raz V Telewizja Sudecka jest...

WYBIERAMY OSOBOWOŚĆ REGIONU 2017

Szóstą kategorią, w której przyznawana jest statuetka Sudeckiego Kryształu to Osobowość...